Algemene voorwaarden

Bouwdrogerservice

Artikel 1: Algemene bepalingen 

1.1.: In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsook eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken, de volgende betekenis: 

 • Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Bouwdrogerservice . 
 • Bouwdrogerservice :Bouwdrogerservice  
 • Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Bouwdrogerservice  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Bouwdrogerservice   gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd. 
 • Overeenkomst(en): de tussen Bouwdrogerservice  en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuur voorw­aarden, alsook eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. 
 • Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Bouwdrogerservice  (en/of Wederpartij). 
 • Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Bouwdrogerservice  aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod. 
 • Aanbod: de door een Wederpartij aan Bouwdrogerservice  gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. 
 • Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door Bouwdrogerservice  aan de Wederpartij. 
 • Huurcontract: de door Bouwdrogerservice  afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur. 
 • Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door Wederpartij aan Bouwdrogerservice  is  
 • Gegevens: van de Offerte deel uitmakende register, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke. 
 • Gebrek(en): een aan Bouwdrogerservice  toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde apparaat, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde apparaat niet (naar behoren) functioneert. 
 • Dagwaarde: de nieuwprijs van het apparaat per schadedatum/ datum vermissing van de verloren gegane
 • Toegankelijkheid en veiligheid:

1.2.: Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2.:, 4.3.:, 6.4.: en 14.2.: t/m 14.4.: geldt de datum op het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dusdanige datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Bouwdrogerservice  en op alle door Bouwdrogerservice  aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op door Bouwdrogerservice  aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.

2.2 Indien de Wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Bouwdrogerservice  wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Bouwdrogerservice . 

Artikel 3: Offertes 

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Bouwdrogerservice  op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.3 Door Bouwdrogerservice  verstrekte gegevens blijven eigendom van Bouwdrogerservice , mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwdrogerservice  niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Bouwdrogerservice  worden geretourneerd. Bouwdrogerservice  behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3.4 De door Bouwdrogerservice  verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bouwdrogerservice  een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Bouwdrogerservice  is verzonden, dan wel het huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan Bouwdrogerservice  laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

4.3 Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Bouwdrogerservice  heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel Bouwdrogerservice  is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.

4.4 Bouwdrogerservice  heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat Bouwdrogerservice , na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan. 

Artikel 5: Inhoud van de overeenkomst 

5.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/ het huurcontract en hetgeen in de verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door Bouwdrogerservice  ondertekend of van Bouwdrogerservice  uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Bouwdrogerservice , of namens Bouwdrogerservice  gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Bouwdrogerservice  slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of leveranciers verstrekte gegevens, aanvaardt Bouwdrogerservice  geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Bouwdrogerservice  zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Bouwdrogerservice  te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door Bouwdrogerservice  verstrekte gegevens, dat de wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bouwdrogerservice  is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

5.6 Bouwdrogerservice  is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derde ver- huurder).

Artikel 6: Huurperiode 

 • De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
 1. Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Bouwdrogerservice aan de Wederpartij wordt overhandigd;
 2. indien is bedongen dat Bouwdrogerservice de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Bouwdrogerservice  het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

 1. Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Bouwdrogerservice is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 2. indien is bedongen dat Bouwdrogerservice het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
 3. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Bouwdrogerservice aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per mail naar info@bouwdrogerservice.be of  per brief, aan de vestiging/afdeling van Bouwdrogerservice  waarmee de huurovereenkomst is afgesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Gegevens Wederpartij
 • Contractnummer
 • Omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 • Gewenste einddatum
 • Ophaal locatie
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaal locatie
 • Indien van toepassing: vindplaats sleutel
 • Meldpunt voor chauffeur van Bouwdrogerservice

6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico 

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Bouwdrogerservice  in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Bouwdrogerservice  niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Bouwdrogerservice  per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Bouwdrogerservice .

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Bouwdrogerservice  is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

7.4 Bouwdrogerservice  is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Bouwdrogerservice  bevoegd de reeds geleverde zaken steeds vooraf te factureren.

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

 • Bij levering af bedrijf van Bouwdrogerservice : op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
 • bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Bouwdrogerservice  bezorgt uitsluitend op de begane grond, tenzij deze vooraf is vermeld door de Wederpartij aan Bouwdrogerservice  en is opgenomen in de overeenkomst. Dit kan ook variëren a.d.h.v. de geselecteerde dienstenpakket waarbij de installatie uitgevoerd wordt door Bouwdrogerservice  met inachtneming van artikel 13.

7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken levering dag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Bouwdrogerservice  het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Bouwdrogerservice  kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retournering en risico 

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.

8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.

8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door Bouwdrogerservice  ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Bouwdrogerservice  de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 50.

8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Bouwdrogerservice  of ter bedrijf van de derde verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Bouwdrogerservice  of de expeditie van de derde verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Bouwdrogerservice  of de derde verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.

8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door Bouwdrogerservice  of de derde verhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen 

9.1 De huurder verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de door de verhuurder gehanteerde tarieven, nl huurprijzen van apparatuur en toebehoren, de tarieven voor werkuren en verplaatsingen, de tarieven voor verbruiksgoederen. De prijzen die vermeld worden door de verhuurder, vermelden de huurprijs exclusief B.T.W. De huurprijs omvat uitsluitend, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de huur van de apparatuur en toebehoren met uitsluiting van onderhoud, transport en andere kosten. M.a.w. indien de verhuurder gevraagd wordt om het transport te verzorgen dan worden hiervoor reisuren en kilometerkosten aangerekend. De huurprijs wordt altijd voor een gehele dag of gehele week in rekening gebracht. Ook wanneer de apparatuur niet gebruikt wordt tijdens de huurperiode, is de huur verschuldigd.

9.2 Bouwdrogerservice  heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/ of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij 

10.1 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.2 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Bouwdrogerservice  wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Bouwdrogerservice , aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd en afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/ zaken aan Bouwdrogerservice  verschuldigd.

10.3 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Bouwdrogerservice  als deze waar de overeenkomst werd opgemaakt. Tenzij dat het transport expliciet en uitsluitend door Bouwdrogerservice  wordt opgenomen in het door de Wederpartij gekozen dienstenpakket.

10.4 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Bouwdrogerservice  te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

10.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe Bouwdrogerservice  ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Bouwdrogerservice  hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwdrogerservice .

10.6 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, enz., van het gehuurde.

10.7 Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

Artikel 11: Schade en verlies 

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Bouwdrogerservice  te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Bouwdrogerservice  te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Bouwdrogerservice  te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Bouwdrogerservice  te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Bouwdrogerservice  geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

11.5 Voor vermiste zaken, waarvoor door Bouwdrogerservice  reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Bouwdrogerservice  in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

11.6 De door of namens Bouwdrogerservice  gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Bouwdrogerservice  aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Bouwdrogerservice  wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Bouwdrogerservice .

11.7 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 

Artikel 12: Vervoer 

12.1 De transportkosten van en naar de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. Indien de verhuurder de apparatuur aflevert op de plaats waar de huurder dit wenst, dan worden de reisuren, kilometerkosten aangerekend tegen standaardtarief van de verhuurder, inclusief eventuele toeslagen. Indien het transport verzorgd wordt door derden, dan wordt het tarief gebaseerd op de door vervoerder aan de verhuurder in rekening gebrachte kosten.

12.2 De verhuurder zorgt niet voor de verzekering van de te vervoeren goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste vallen van de huurder.

12.3 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

Artikel 13: Toegankelijkheid en veiligheid tijdens de installatie

13.1 In functie van de gekozen dienst kan Bouwdrogerservice  zich tewerkstellen voor het installeren van de apparaten. De Huurder moet dan ten allen tijde de toegankelijkheid en veiligheid garanderen op het werf en voldoende netstroom voorzien.

Onder toegankelijkheid en veiligheid wordt er verstaan:

 • Alle obstakels die de mobiliteit van onze installateurs beperken en/of in gevaar brengen.
 • De nodige toegang onvoorzien is tot de verdiepingen.
 • De doorgang op de werf bemoeilijkt door hindernissen, ongeacht de aard ervan.

13.2 Indien de werf beperkt en/of niet toegankelijk blijkt te zijn en/of de veiligheid van onze installateurs wordt belemmerd, waardoor de installatie door Bouwdrogerservice  in gedrang komt, heeft Bouwdrogerservice  het recht om de installatie uit te stellen totdat de toegankelijkheid en de veiligheid gegarandeerd kunnen worden. De Wederpartij B zal alsdan toch de transportkosten zijnde reisuren en kilometerkosten verschuldigd zijn.

13.3 De door Bouwdrogerservice  voorziene installatie in zijn diensten worden vastgesteld met een duur van maximum één uur. Indien daaruit blijkt wegens beperkte toegankelijkheid de vastgestelde installatieduur uitloopt, is de Wederpartij B het meerwerk in arbeidsduur verschuldigd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid Bouwdrogerservice  

14.1 De aansprakelijkheid van Bouwdrogerservice  is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak beschadiging en letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Bouwdrogerservice . Tevens is de aansprakelijkheid van Bouwdrogerservice  beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragings-schade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 De aansprakelijkheid van Bouwdrogerservice  kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

14.3 Wederpartij B zal Bouwdrogerservice  vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

14.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

14.5 De door Bouwdrogerservice  bepaalde droogproces en energiecalculatie zijn louter indicatief. Bouwdrogerservice  wordt op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld voor de theoretische berekeningen van het droogproces en de energiecalculatie. Deze theoretische berekeningen zijn opgesteld vanuit de normale omstandigheden en factoren en volgens de juistheid van de bouwplannen, doch kan dit in de werkelijkheid afwijkingen vertonen.

Artikel 15: Reclame 

15.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden aflever bon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

15.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in 15.1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Bouwdrogerservice  gemeld te worden.

15.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Bouwdrogerservice  ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in 15.2 vermeld.

15.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 14.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Bouwdrogerservice  te melden op dezelfde wijze als in 15.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Bouwdrogerservice  de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Bouwdrogerservice .

15.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Bouwdrogerservice , betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 14.1, vervalt indien:

 1. De schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in 15.2, 15.3 en 15.4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bouwdrogerservice ter kennis zijn gebracht;
 2. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Bouwdrogerservice verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 4. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bouwdrogerservice aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in 15.2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in 15.3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
 6. aan Bouwdrogerservice geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in 15.4.

Artikel 16: Reserveren en annuleren 

16.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Bouwdrogerservice  te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

16.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zij:

 • 60% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
 • 70% van het netto orderbedrag bij annulering tussen de 29 ste en 10 de dag vóór voornoemd tijdstip;
 • 80% van het netto orderbedrag bij annulering na de 10 de dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 17: Betaling 

17.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.

17.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Bouwdrogerservice  vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Bouwdrogerservice  is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

17.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Bouwdrogerservice of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Bouwdrogerservice  als de dag van betaling.

17.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340 alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Bouwdrogerservice  mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.

17.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

17.6 Tevens heeft Bouwdrogerservice , indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

 1. Opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
 2. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Bouwdrogerservice tot enige schadevergoeding is gehouden;
 3. vergoeding van de door Bouwdrogerservice geleden schade.

17.7 In geval van (voorlopige) uitstel van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Bouwdrogerservice  de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Bouwdrogerservice , zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Bouwdrogerservice  verder toekomende rechten.

17.8 In elk van de in 17.6 en 17.7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Bouwdrogerservice  op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Bouwdrogerservice  het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Bouwdrogerservice  geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 18: Niet-toerekenbare tekortkoming 

18.1 Indien Bouwdrogerservice , wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

18.2 Bouwdrogerservice  is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

18.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Bouwdrogerservice  die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bouwdrogerservice  gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Bouwdrogerservice , problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

19.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Bouwdrogerservice , ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

19.2 De Wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van Bouwdrogerservice , niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

19.3 De Wederpartij zal Bouwdrogerservice  onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Bouwdrogerservice  hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Bouwdrogerservice  op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

19.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) uitstel van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Bouwdrogerservice .

19.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Bouwdrogerservice  terstond genoegzame en in de door Bouwdrogerservice  gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Bouwdrogerservice  gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

19.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in 18.5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.

19.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde met een minimum van € 250. Indien de Wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

19.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Bouwdrogerservice  de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Bouwdrogerservice  op schadevergoeding.

19.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Bouwdrogerservice  echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20: Verzekering en afkoopregelingen 

20.1 Conform artikel 11. is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

20.2 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is Bouwdrogerservice  uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij Bouwdrogerservice  als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico's komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 21: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze 

21.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Bouwdrogerservice  en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

21.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Bouwdrogerservice  gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van Bouwdrogerservice  worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen onder exclusieve toepassing van het Belgische recht.

21.3 Bouwdrogerservice  behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.

21.5 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

21.6 Bij onenigheid over de uitleg van de verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

© Bouwdrogerservice  versie 12/20

 

Onze missie

Onze missie

Onze Visie

Onze Visie

Succesverhalen